Housing

KEV KOOB PHEEJ NTAWM KEV MUAG/MUAS VAJ TSE – KEV VAJ HUAM SIB LUAG RAU SAWV DAWS

Teb Chaws Asmeslivkas Rooj Tsav Xwm Tsev Luam thiab Tsim Vaj Tse Nyob Nto Ntsis Hauv Nroog (The Department of Housing and Urban Development losyog HUD) yog tus tswj hwm Txoj Cai Tswj Kev Koob Pheej ntawm Kev Muag/Muas Vaj Tse (Fair Housing Act) uas txwv tsis pub xyeej txhem thiab hem cov neeg nyob hauv lawv tsev, koog tsev xauj, thiab koog tsev sib txuas (condominium buildings) – thiab hauv yuav luag txhua yam kev muag/muas vaj tse, ntxiv rau kev xauj thiab muag vaj tse thiab kev qiv nyiaj muas vaj tse.

Back to top