The Legal System

Mga Singil ng Hukuman at Pagbabayad para sa mga ito

Maaaring magbayad kayo ng mga singil (pera) sa inyong kaso sa hukuman. Ang iba't-ibang uri ng mga singil ay ipinapaliwanag sa ibaba. Kung hindi ninyo makakaya ang mga singil ng hukuman, maaari ninyong ipaubaya ang mga ito (na nangangahulugan na isantabi o talikdan) sa hukuman.

Paghahanda para sa Hukuman

Ang gabay na ito ay para sa mga taong mayroon ng isang legal na pagtatalo na pinagdedesisyunan ang isang hukuman o nasa pagdinig ng isang ahensiya at walang abogado.

Ang Inyong Karapatan para sa Tulong na nasa Inyong Wika

Pangunahing Impormasyon tungkol sa Pederal na mga Karapatan sa Paggamit ng Wika

Back to top