LawHelpNC.orgNorth Carolina

Mga Singil ng Hukuman at Pagbabayad para sa mga ito

Authored By: Legal Aid Society of Northeastern New York
Read this in:
English
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Maaaring magbayad kayo ng mga singil (pera) sa inyong kaso sa hukuman. Ang iba't-ibang uri ng mga singil ay ipinapaliwanag sa ibaba. Kung hindi ninyo makakaya ang mga singil ng hukuman, maaari ninyong ipaubaya ang mga ito (na nangangahulugan na isantabi o talikdan) sa hukuman.

Download

Last Review and Update: May 10, 2013