Mga Singil ng Hukuman at Pagbabayad para sa mga ito

Authored By: Legal Aid Society of Northeastern New York

Maaaring magbayad kayo ng mga singil (pera) sa inyong kaso sa hukuman. Ang iba't-ibang uri ng mga singil ay ipinapaliwanag sa ibaba. Kung hindi ninyo makakaya ang mga singil ng hukuman, maaari ninyong ipaubaya ang mga ito (na nangangahulugan na isantabi o talikdan) sa hukuman.

Last Review and Update: May 10, 2013
Back to top