Các chi phí toà án và cách thanh toán các chi phí toà án

Authored By: Legal Aid Society of Northeastern New York

Quí vị có thể phải trả các khoản phí (tiền) cho vụ kiện của mình tại toà. Các loại chi phí khác nhau được giải thích dưới đây. Nếu quí vị không thể chi trả được phí toà án, quí vị có thể được toà án miễn (có nghĩa là được giữ lại hoặc miễn).

Last Review and Update: May 10, 2013
Back to top