LawHelpNC.orgNorth Carolina

GIA CÖ COÂNG BAÈNG - CÔ HOÄI BÌNH ÑAÚNG CHO MOÏI NGÖÔ

Authored By: U.S. Department of Housing and Urban Development
Read this in:
English
Spanish / Español
French / Français
Hmong / Hmoob
Korean / 한국어

Boä Phaùt Trieån Gia Cö vaø Ñoâ Thò (Housing and Urban Development, hay HUD) thöïc thi Ñaïo Luaät Gia Cö Coâng Baèng (Fair Housing Act), nghieâm caám kyø thò vaø ñe doïa daân chuùng taïi nhaø cuûa hoï, trong caùc toøa nhaø coù nhieàu caên hoä, ôû nôi xaây caát theâm chung cö - vaø gaàn nhö trong moïi giao dòch veà gia cö, keå caû lónh vöïc thueâ nhaø, mua baùn gia cö vaø cho vay tieàn mua nhaø.

Last Review and Update: Aug 04, 2014